Aspekty vícečetné/vícenásobné diskriminace romských žen v ČR/Evropě

02.04.2017

Vícečetná diskriminace ovlivňuje život mnoha romských žen v různých oblastech jejich života. Problémy jako nerovný přístupu žen a mužů na trh práce, domácí násilí, stereotypní očekávání rolí žen ve společnosti, jiná očekávání ve vzdělávání u žen a mužů se více prohlubují v souvislosti s diskriminací a očekáváními na základě etnické příslušnosti. 

Jakým způsobem například romské tradice ovlivňují postavení žen a mužů v romské komunitě a jaký to má dopad na vzdělávání, zaměstnanost, ekonomickou situaci romských žen? Jakým způsobem je přistupováno k romským ženám ze strany zaměstnavatelů, školství či dalších institucí a jakou roli v tom hrají stereotypy? Do jaké míry je problém vícečetné diskriminace romských žen ošetřen ve vládních strategických dokumentech rovnosti žen a mužů a intergrace romské komunity v ČR? Jak se k problému vícečetné diskriminace romských žen staví Evropská unie?

Autor/ka provede provede analýzu dvou vládních dokumentů, které se týkají tématu rovnosti žen a mužů a integrace romské komunity s ohledem na prevenci či řešení problému vícečetné diskriminace romských žen a současně provede strukturované rozhovory s aktéry/kami (neziskové organizace, aktivní romské ženy, Česká ženská lobby ad.), kteří se snaží v praxi vícečetnou diskriminaci romských žen řešit. Ve své práci pak srovná, na kolik vládní dokumenty reagují na potřeby těch, kteří se snaží vícečetnou diskriminaci řešit v praxi.