Vyberte si svého konzultanta či konzultantku

Jméno preferovaného konzultujícího napište do přihlašovacího formuláře. My zprostředkujeme kontakt.

Žádná odborná práce se neobejde bez konzultanta nebo konzultantky. Své znalosti a vědomosti vám nabízí celá řada expertů a expertek, jejichž medailonky naleznete na této stránce. Přečtěte si, čím se zabývají a zvolte si svého favorita či favoritku. Pokud byste si rádi navrhli vlastního konzultanta nebo konzultantku, můžete to udělat prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


Lucia Zachariášová 

Ženy a trh práce, Prosazování genderové rovnosti, Politika a rozhodování

Ve své funkci členky Rady vlády pro rovnost žen a mužů vedla kampaň s názvem To je rovnost! na podporu rovnosti žen a mužů. Je aktivní v politickém dění za Stranu zelených. V současné době se věnuje spolupráci na iniciativě Jsme fér - manželství pro všechny prosazující možnost sňatku pro homosexuální páry. Od roku 2017 pracuje jako Expertka programu prosazování genderové rovnosti v Otevřené společnosti.


Romana Marková Volejníčková 

Sociologie rodiny, Ženy a trh práce, Mateřství, Rodinná politika, Ženy a politika

Působila v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí v projektu 22% k rovnosti zaměřujícím se na nerovné odměňování žen a mužů. Je autorkou publikace Sólo pro soprán: O ženách v české politice a analýzy rovnosti platů a penzí žen a mužů. Taktéž vyučuje genderově zaměřené kurzy na Západočeské univerzitě v Plzni jako jsou například Feministické teorie nebo Genderová rovnost v praxi. 

L'ubica Kobová

Ženy a trh práce, Feministická filosofie, Gender a práce, Sexuální a reprodukční práva

Působí na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Zaměřuje se na feministickou filosofii, reprodukční práva a analýzu diskurzu a ideologie. Je autorkou doslovu Medzi nepoddajňosťou poriadku a jeho každodenným prekračováním v slovenském překladu knihy Judith Butler Trampoty s rodom (Gender Trouble). Je členkou výkonného výboru Genderové expertní komory ČR a redakční rady Human Affair.


Radan Šafařík

Rovnost žen a mužů, Gender a mezinárodní otázky, Politika a rozhodování, Ženy, muži a média

Je vedoucím Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Zúčastnil se zasedání Komise OSN pro postavení žen v roce 2015, kde česká delegace představila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Na Masarykově univerzitě vystudoval právo a mezinárodní teritoriální studia.


Iva Šmídová 

Gender a medicína, Muži a maskulinity, Porodnictví, Rovnost žen a mužů

Vedoucí oboru Genderová studia na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU v Brně stála při zrodu Genderových studií jako samostatného oboru. Vyučuje kurzy jako Genderová struktura společnosti, Metodologie genderového výzkumu, Muži a maskulinity nebo Metody prosazování genderové rovnosti. Je iniciátorkou Dětského koutku na MU a zároveň je členkou Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů. Taktéž je činná v redakčních radách odborných časopisů jako Gender, rovné příležitosti a výzkum a International Journal for Masculinity Studies.


 

Irena Smetáčková 

Gender a psychologie, Gender a vzdělávání, Rovnost žen a mužů

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Taktéž je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a zabývá se zejména tématem genderu ve vzdělávání. Mimo jiné realizovala výzkum tematizující sexuální obtěžování na vysokých školách. Pracovala také jako obsahová koordinátorka programu vzdělávání v projektu Prolomit vlny organizace Otevřená společnost. Mezi její mnohé publikace patří například Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti a spoluautorství publikace Homofobie v žákovských kolektivech.


 

Lucie Čechovská 

Gender a etnicita, Gender a náboženství, Ženy, muži a migrace, Gender v kontextu jiných oborů, Gender a vzdělávání

Působí v organizaci NESEHNUTÍ jako členka týmu Ženská práva jsou lidská práva. Angažuje se v neformálním Sdružení rodičů pro férovou školu. Přednášela na Filozofické fakultě MU kurzy Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře nebo Identity v konfrontaci.


Kristýna Pešáková 

Rovnost žen a mužů, Genderově podmíněné násilí, Gender a sexualita, Stereotypy ve vzdělávání, Gender a sexualita

V organizaci NESEHNUTÍ se angažuje jako koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva. Dříve se věnovala dobrovolnictví v organizacích jako jsou Ratolest a Amnesty International. V současnosti se zabývá tématem genderově podmíněného násilí.


Petra Havlíková

Politika a rozhodování; Ženy, muži a média

Od roku 2008 pracuje jako koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva v neziskové organizaci Nesehnutí. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a výkonného výboru České ženské lobby. Dále se zapojuje do projektů proti rasismu a na podporu LGBTQ+ práv. Zabývá se tématy jako je sexismus v reklamě a ve veřejném prostoru, nerovným odměňováním a politikami rovnosti.


Martin Fafejta 

Gender a sexualita, Genderová rovnost, Gender v kontextu sociálních věd

Vyučuje na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty v Olomouci předměty jako Sociologie sexuality nebo Gender a identita. Je autorem publikací Sexualita a sexuální identita a Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Také je členem Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů při Radě vlády pro rovné příležitosti a Genderové expertní komory ČR.


Katarína Slezáková

Gender a etnicita, Gender a sociální třída

Studuje sociologii v doktorském programu na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Vyučuje kurzy jako Proseminář k sociologickým teoriím genderu a Metodologie sociálních věd. Publikovala text What Am I or What Am I Not... Intra-sections of Class, Ethnicity and Gender a podílela se na publikaci Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers.Lenka Vochocová 

Gender v kontextu jiných oborů; Ženy, muži a média

Působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd v Praze. Zaměřuje se na oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. Taktéž je členkou Genderové expertní komory ČR. Podílela se na publikaci Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích.


Petra Kubálková 

Ženy a trh práce; Ženy, muži a média

V roce 2012 založila společnost C2csolutions s.r.o., která sdružuje expertky a experty věnující se oblasti diverzity v praktickém managementu lidských zdrojů, age managementu, oblasti rovných příležitostí žen a mužů a posilování postavení žen ve společnosti. Vede neziskovou společnost cats2cats a externě spolupracuje se společností Centrum ProEquality.


Hana Tenglerová

Stereotypy ve vzdělávání, Gender a vzdělávání

Pracuje v oddělení Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu Akademie Věd ČR. Věnuje se genderové analýze vědních a vysokoškolských politik a studiu jejich dopadů na rovnost žen a mužů, tvorbě podnětů a návrhů opatření na eliminaci diskriminačních praktik. Je editorkou a hlavní autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě.Pavla Špondrová 

Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Gender v kontextu jiných oborů, Vzdělávání

Na Úřadu vlády pracovala v sekci pro lidská práva, oddělení rovnosti žen a mužů a později i jako vedoucí. Během předsednictví ČR v EU vyjednávala v New Yorku problematiku rovnosti žen a mužů při jednáních OSN. Podílela se i na Národním akčním plánu prevence domácího násilí.


Nina Fárová

Rovnost žen a mužů, Gender a vzdělávání

Pracuje v oddělení Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu Akademie Věd ČR. Zajímá se zejména o téma mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí, provádí výzkum základního školství v ČR. Podílela se na publikace Konec falešných genderových expertů v ČR.


Iva Baslarová

Ženy, muži a média; Sociologie a mediální studia

Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy kde se zaměřuje na sociologii a mediální studia. Byla členkou Gender centra při Fakultě sociálních studií MU v Brně. Taktéž byla ředitelkou Genderového centra NORA a šéfredaktorkou festivalového deníku Mezipatra Queer Film Festival.


Blanka Nyklová

Gender, sexualita, identity, Genderové a feministické teorie

Pracuje v oddělení Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Výzkumně se věnuje kvalitativnímu i kvantitativnímu výzkumu se zaměřením na genderové a feministické teorie. Podílela se na publikaci Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha a publikoval také článek Gender v socialistických městech práce.


Kateřina Hodická

Stereotypy ve vzdělávání, Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Genderově podmíněné násilí

V Genderovém informačním centru NORA zajišťuje genderové audity, školení a konzultace. U Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR pracuje na pozici expertky pro rovné příležitosti. Podílí se na realizaci projektu EGERA, který je zaměřen na prosazování genderové rovnosti v akademických institucích. Taktéž je členkou Genderové expertní komory.Kateřina Lišková

Gender a sexualita, Feministické teorie pornografie, Sexuologie za komunismu, Sociologické teorie genderu, Gender a etnicita, Gender a trh práce

Na oboru Genderová studia Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně vyučuje kurzy jako Sociologické teorie genderu nebo Historie ženského hnutí a feminismu. Je autorkou řady publikací mezi něž patří například Hodné holky se dívají jinam nebo spolupráce na publikacích Etnická rozmanitost ve škole a S genderem na trh.


Jana Smiggels Kavková

Gender a politika, Gender mainstreaming, Politika a rozhodování, Rovnost žen a mužů

Od roku 2009 pracuje jako ředitelka Fóra 50%, je aktivní členkou České ženské lobby kterou zastupuje v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Působí také jako předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Je spoluautorkou publikace Ženy v mocenských a rozhodovacích pozicích.


Lucie Jarkovská

Gender a vzdělávání, Genderově podmíněné násilí, Gender a etnicita, Gender a trh práce

V současné době působí na Pedagogické fakultě MU v Brně v Institutu výzkumu inkluzivího vzdělávání. Úzce spolupracuje s neziskovou organizací Nesehnutí jako konzultantka. Je autorkou publikace Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy a spoluautorkou publikací jako Analýza původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi nebo například Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti.


Helena Skálová

Rovné příležitosti mužů a žen, Gender a trh práce, Prosazování genderové rovnosti

Pracuje v nevládní neziskové organizaci Gender Studies o.p.s. kde se podílí na vedení genderových auditů a vzdělávacíh aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí a členkou výkonného výboru České ženské lobby. Zároveň mezi její činnosti spadá i práce editorky zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.


Veronika Šprincová

Ženy a trh práce, Politika rozhodování, Genderové audity, Gender mainstreaming

Vykonává činnost lektorky, analytičky a koordinátorky výzkumných a projektových aktivit při neziskové organizaci Fórum 50%. Zastupuje organizaci v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Je taktéž členkou genderové expertní komory. Na Univerzitě Karlově vyučuje Feministickou teorii a Současnou feministickou diskuzi.