Vyberte si svého konzultanta*ku

Jméno preferované*ho konzultující*ho napište do přihlašovacího formuláře. My zprostředkujeme kontakt.

Žádná odborná práce se neobejde bez konzultanta*ky. Své znalosti a vědomosti vám nabízí celá řada expertek*ů, jejichž medailonky naleznete na této stránce. Přečtěte si, čím se zabývají a zvolte si svého favorita*ku. Pokud byste si rádi*y navrhli*y vlastní*ho konzultanta*ku, můžete to udělat prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


Romana Marková Volejníčková 

Sociologie rodiny, Ženy a trh práce,  Ženy a podnikání, Mateřství, Ženy a politika,  Gender a energetika

Působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti genderových nerovností na trhu práce, prekaritě podnikání a nebo mateřství. Je spoluautorkou několika výzkumných publikací, např. Sólo pro soprán, Gender a energetika, Nerovné odměňování: problém nás všech nebo Podnikatelky?. Vyučovala také na ZČU v Plzni nebo FSV UK kurzy zaměřené na dějiny feminismu, genderovou rovnost v praxi a genderové teorie.


 

L'ubica Kobová

Ženy a trh práce, Feministická filosofie, Gender a práce, Sexuální a reprodukční práva

Působí na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Zaměřuje se na feministickou filosofii, reprodukční práva a analýzu diskurzu a ideologie. Je autorkou doslovu Medzi nepoddajňosťou poriadku a jeho každodenným prekračováním v slovenském překladu knihy Judith Butler Trampoty s rodom (Gender Trouble). Je členkou výkonného výboru Genderové expertní komory ČR a redakční rady Human Affair.


Iva Šmídová 

Gender a medicína, Zdraví i nemoc, Muži a maskulinity, Porodnictví, Smrt, Umírání a rituály rozloučení, Rovnost žen a mužů

Socioložka na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU v Brně stála při zrodu Genderových studií jako samostatného oboru. Vyučuje kurzy Úvodu do genderových studií, Muži a maskulinity nebo Sociologie medicíny. Je iniciátorkou Dětského koutku na MU a zároveň je členkou Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů. Taktéž je činná v redakčních radách odborných časopisů jako Gender a výzkum a NORMA - International Journal for Masculinity Studies.


 

Irena Smetáčková 

Gender a psychologie, Gender a vzdělávání, Rovnost žen a mužů

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Taktéž je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a zabývá se zejména tématem genderu ve vzdělávání. Mimo jiné realizovala výzkum tematizující sexuální obtěžování na vysokých školách. Pracovala také jako obsahová koordinátorka programu vzdělávání v projektu Prolomit vlny organizace Otevřená společnost. Mezi její mnohé publikace patří například Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti a spoluautorství publikace Homofobie v žákovských kolektivech. Výzkumně se věnuje genderové socializaci v rodině a ve škole a taktéž působí v poradně pro mladé LGBTQ+ lidi Sbarvouven.cz.


 

Lucie Čechovská 

Gender a etnicita, Gender a náboženství; Ženy, muži a migrace, Gender v kontextu jiných oborů, Gender a vzdělávání

Působí v organizaci NESEHNUTÍ jako členka týmu Ženská práva jsou lidská práva. Angažuje se v neformálním Sdružení rodičů pro férovou školu. Přednášela na Filozofické fakultě MU kurzy Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře nebo Identity v konfrontaci.


Kristýna Pešáková 

Rovnost žen a mužů, Genderově podmíněné násilí, Gender a sexualita, Stereotypy ve vzdělávání, Genderové perspektivy v praxi sociální práce, Sexismus v reklamě

Působí na Fakultě sociálních studií, kde mimo jiné vyučuje kurzy jako Násilí páchané na ženách. Předtím řadu let v NESEHNUTÍ koordinovala program Ženská práva jsou lidská práva (nyní F*éra). V současnosti se zabývá tématem genderově podmíněného násilí a genderově citlivým vzděláváním.


Petra Havlíková

Politika a rozhodování; Ženy, muži a média

Od roku 2008 pracuje jako koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva v neziskové organizaci Nesehnutí. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a výkonného výboru České ženské lobby. Dále se zapojuje do projektů proti rasismu a na podporu LGBTQ+ práv. Zabývá se tématy jako je sexismus v reklamě a ve veřejném prostoru, nerovným odměňováním a politikami rovnosti.


Martin Fafejta 

Gender a sexualita, Genderová rovnost, Gender v kontextu sociálních věd

Vyučuje na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty v Olomouci předměty jako Sociologie sexuality nebo Gender a identita. Je autorem publikací Sexualita a sexuální identita a Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Také je členem Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů při Radě vlády pro rovné příležitosti a Genderové expertní komory ČR.


Katarína Slezáková

Gender a etnicita, Gender a sociální třída

Studuje sociologii v doktorském programu na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Vyučuje kurzy jako Proseminář k sociologickým teoriím genderu a Metodologie sociálních věd. Publikovala text What Am I or What Am I Not... Intra-sections of Class, Ethnicity and Gender a podílela se na publikaci Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers.Lenka Vochocová 

Gender v kontextu jiných oborů; Ženy, muži a média

Působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd v Praze. Zaměřuje se na oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. Taktéž je členkou Genderové expertní komory ČR. Podílela se na publikaci Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích.


Petra Kubálková 

Ženy a trh práce; Ženy, muži a média

V roce 2012 založila společnost C2C Solutions Group s.r.o., která sdružuje expertky a experty věnující se oblasti diverzity v praktickém managementu lidských zdrojů, age managementu, oblasti rovných příležitostí žen a mužů a posilování postavení žen ve společnosti. Vede neziskovou společnost cats2cats. Externě spolupracuje s digitální agenturou VISIBILITY Digital.Od roku 2019 pomáhala budovat EIT Food Česká republika a v roce 2020 otevřela startupový inkubátor pro ženy podnikající v agrifood a stala se tak regionálním koordinátorkou programu Empowering Women in Agrifood.Hana Tenglerová

Stereotypy ve vzdělávání, Gender a vzdělávání

Pracuje v oddělení Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu Akademie Věd ČR. Věnuje se genderové analýze vědních a vysokoškolských politik a studiu jejich dopadů na rovnost žen a mužů, tvorbě podnětů a návrhů opatření na eliminaci diskriminačních praktik. Je editorkou a hlavní autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě.Pavla Špondrová 

Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Gender v kontextu jiných oborů, Vzdělávání

Na Úřadu vlády pracovala v sekci pro lidská práva, oddělení rovnosti žen a mužů a později i jako vedoucí. Během předsednictví ČR v EU vyjednávala v New Yorku problematiku rovnosti žen a mužů při jednáních OSN. Podílela se i na Národním akčním plánu prevence domácího násilí.


Nina Fárová

Rovnost žen a mužů, Gender a vzdělávání, Gender a technologie

Je absolventkou doktorského studia antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se věnuje tématu mužů a maskulinit ve vzdělávání, dalším jejím výzkumným zaměřením je vztah genderu, vědy a technologií. Soustředí se především na kvalitativní výzkum. V NKC je postdoktorandkou podílející se na několika výzkumných projektech. V současnosti je také odbornou asistentkou na Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje kvalitativní metodologii a genderová studia.
Iva Baslarová

Ženy, muži a média; Sociologie a mediální studia

Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy kde se zaměřuje na sociologii a mediální studia. Byla členkou Gender centra při Fakultě sociálních studií MU v Brně. Taktéž byla ředitelkou Genderového centra NORA a šéfredaktorkou festivalového deníku Mezipatra Queer Film Festival.


Kateřina Hodická

Stereotypy ve vzdělávání, Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Genderově podmíněné násilí

V Genderovém informačním centru NORA zajišťuje genderové audity, školení a konzultace. U Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR pracuje na pozici expertky pro rovné příležitosti. Podílí se na realizaci projektu EGERA, který je zaměřen na prosazování genderové rovnosti v akademických institucích. Taktéž je členkou Genderové expertní komory.Lucie Jarkovská

Gender a vzdělávání, Genderově podmíněné násilí, Gender a etnicita, Gender a trh práce

V současné době působí na Pedagogické fakultě MU v Brně v Institutu výzkumu inkluzivího vzdělávání. Úzce spolupracuje s neziskovou organizací Nesehnutí jako konzultantka. Je autorkou publikace Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy a spoluautorkou publikací jako Analýza původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi nebo například Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti.


Kateřina Machovcová

Gender a psychologie, gender a duševní zdraví, gender ve vědě a vysokoškolském vzdělávání

Je výzkumnou pracovnicí na Psychologickém ústavu AV ČR (pobočka Praha) a zároveň působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se otázkami rovnosti spojenými s vysokoškolským studiem a přípravou na ně, zajímají jí vzdělávací možnosti studentů první generace (tedy studentů jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání). Dále se zabývá možnostmi podpory péče o duševní zdraví studujících na středních a vysokých školách.