Vyberte si svého konzultanta či konzultantku

Jméno preferovaného konzultujícího napište do přihlašovacího formuláře. My zprostředkujeme kontakt.

Žádná odborná práce se neobejde bez konzultanta nebo konzultantky. Své znalosti a vědomosti vám nabízí celá řada expertů a expertek, jejichž medailonky naleznete na této stránce. Přečtěte si, čím se zabývají a zvolte si svého favorita či favoritku. Pokud byste si rádi navrhli vlastního konzultanta nebo konzultantku, můžete to udělat prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


Iva Šmídová 

(Muži a rovnost žen a mužů, Gender, sexualita, identity, Ženy a trh práce, Stereotypy ve vzdělávání, Gender a medicína)

Působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií v Brně. Vyučuje například v kurzech Genderová struktura společnosti nebo Maskulinity a gender. Zároveň je členkou Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. Zasedá v redakční radě časopisu Gender, rovné příležitosti a výzkum. 

Kateřina Nedbálková 

(Gender, sexualita, identity)

Působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií v Brně na pozici vedoucí genderových studií. Vyučuje například v kurzu Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu. Je autorkou publikací jako Spoutaná Rozkoš: Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici a Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. 

Romana Volejníčková 

(Ženy a trh práce)

Působila v Sociologickém ústavu Akademie věd. Je autorkou analýzy rovnosti platů a penzí žen a mužů, kterou vydal projekt Férové platy, férové penze. Jako externí pedagog na filozofické fakultě v Plzni vyučuje kurzy Feministické teorie a Genderová rovnost v praxi. Podílela se na publikaci Sólo pro soprán: O ženách v české politice. 

Zuzana Uhde 

(Ženy a trh práce)

Působí v Sociologickém ústavu Akademie věd v oddělení Gender a sociologie. Ve své odborné práci se zaměřuje na sociální a feministickou teorii a výzkum globálních interakcí. Konkrétně se věnuje výzkumu migrace, sociálních a genderových nerovností a transnacionálních praktik péče ve vztahu ke globální spravedlnosti a sociálním bojům. Kromě toho je šéfredaktorkou časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. 

Lucia Zachariášová 

(Ženy a trh práce; Politika a rozhodování; Gender v kontextu jiných oborů)

Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Aktivně se angažuje v politice jako členka Strany zelených. Je organizátorkou projektu Transgender Me, který se věnuje postavení transsexuálních a transgender osob. Kromě toho je spoluiniciátorkou založení Platformy pro lidská práva. Chce se věnovat také ochraně menšin a podpoře lidských práv. 

Lucie Čechovská 

(Gender a etnicita; Gender a náboženství; Gender v kontextu jiných oborů; Ženy, muži a migrace)

Působí v organizaci Nesehnutí jako členka týmu Ženská práva jsou lidská práva. Angažuje se v neformálním Sdružení rodičů pro férovou školu. Na filozofické fakultě v Brně přednáší v kurzu Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře. 

Kristýna Pešáková 

(Ženy, muži a média; Stereotypy ve vzdělávání; Ženy a trh práce, Gender, sexualita, identity; Muži a rovnost žen a mužů; Genderově podmíněné násilí)

Působí v organizaci Nesehnutí jako koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva. Několik let byla dobrovolnicí v různých organizacích jako Ratolest nebo Amnesty International. V současnosti se zabývá tématem násilí pachané na mužích. 

Martin Fafejta 

(Gender, sexualita, identity, Muži a rovnost žen a mužů)

Působí na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty v Olomouci. Vyučuje předměty jako Sociologie sexuality, Identita a gender nebo Sociologické teorie deviace. Také je členem Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů při Radě vlády pro rovné příležitosti a Genderové expertní komory ČR. 

Milan Fujda 

(Gender a náboženství)

Působí na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty v Brně. Jako pedagog se věnuje například tématům Současné religionistické teorie, Religionistika v kontextu společenských věd nebo Náboženství světa. V letech 2005-2006 byl členem Odborné sekce pro lidská práva za Stranu zelených. 


Lenka Vochocová 

(Gender v kontextu jiných oborů; Ženy, muži a média)

Působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd v Praze. Zaměřuje se na oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorii veřejných sfér. V roce 2006 spolupracovala s genderovou informační a tiskovou agenturou Gita jako externí redaktorka. Kromě toho je členkou Genderové expertní komory ČR. Podílela se na publikaci Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích. 

Petra Kubálková 

(Ženy a trh práce, Ženy, muži a média)

Lektorka a genderová expertka.Vede neziskovou společnost cats2cats. V roce 2012 založila společnost C2csolutions s.r.o., která sdružuje experty a expertky věnující se oblasti diverzity a uplatňování konceptu v praktickém managementu lidských zdrojů, age managementu, oblasti rovných příležitostí žen a mužů a posilování postavení žen ve společnosti. Externě spolupracuje nebo spolupracovala se společností Centrum ProEquality. 

Anna Babanová 

(Stereotypy ve vzdělávání)

Lektorka a mentorka v oblasti vzdělávání se zaměřením na genderově citlivou individualizaci. V současné době přednáší na Karlově univerzitě na téma Genderově citlivá pedagogika. Kromě toho je členkou České asociace mentoringu ve vzdělávání a Genderové expertní komory České republiky. Podílela se na vzniku příručky Genderově citlivá výchova: Kde začít?.


Pavla Špondrová 

(Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Gender v kontextu jiných oborů)

Na Úřadě vlády pracovala v sekci pro lidská práva, odělení rovnosti žen a mužů, později i jako vedoucí. Při předsednictví České republiky v EU vyjednávala v New Yorku problematiku rovnosti žen a mužů při jednáních OSN. Podílela se i na Národním akčním plánu prevence domácího násilí. Na Karlově univerzitě vyučuje seminář Ženy, muži a právo v praxi.

Katarína Slezáková

(Gender a etnicita)

Studuje sociologii v doktorském programu na katedře sociologie Fakulty sociálních studií v Brně. Také vyučuje v kurzech Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu, Metodologie sociálních věd nebo Sexualities and Gender: East-West Debates. V roce 2015 publikovala text What Am I or What I not ...Intra-sections od Class, Ethnicity and Gender.

Iva Baslarová

(Ženy, muži a média)

Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Mezi její zaměření patří sociologie a mediální studia. Je členkou Gender centra při Faluktě sociálních studií v Brně. Kromě toho byla také ředitelkou Genderového a inforačního centra NORA a šéfredaktorkou festivalového deníku Mezipatra Queer Film Festival. 

L'ubica Kobová

(Ženy a trh práce, Politika a rozhodování) 

Působí na Fakultě humanitních studiích Karlovy univerzity. Zaměřuje se na feministickou filozofii, sexuální a reprodukční práva nebo analýzu diskurzu a ideologie. Je autorkou doslovu Medzi nepoddajnosťou poriadku a jeho každodenným prekračovaním v knize Judith Butler Trampoty s rodom. Je členka výkonného výboru Genderové expertní komory ČR a redakční rady Human Affair.

Radan Šafařík

(Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Ženy, muži a média, Muži a rovnost žen a mužů, Genderově podmíněné násilí) 

Je vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Zúčastnil se zasedání Komise OSN pro postavení žen v roce 2015, kde česká delegace představila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Na Masarykově univerzitě vystudoval právo a Mezinárodní teritoriální studia.

Blanka Nyklová

(Gender, sexualita, identity)

Pracuje v oddělení Národního kontaktního centra - gender a věda Sociologickém ústavu Akademie věd. Výzkumně se věnuje kvalitativnímu i kvantitativnímu výzkumu s důrazem na genderové a feministické teorie. Také se podílí na výzkumu v rámci projektu TRIGGER realizovaném na VŠCHT Praha. Podílela se na publikaci Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Publikovala také článek Gender v sociologických městech práce.

Nina Fárová

(Muži a rovnost žen a mužů, Stereotypy ve vzdělávání) 

Pracuje v oddělení národního kontaktního centra - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Studuje v doktorském studijním programu Etnologie na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci dizertační práce provádí etnografický výzkum základního školství v ČR, zajímá ji zejména téma mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí. Podílela se na publikaci Konec falešných genderových expertů v ČR.

Kateřina Cidlinská

(Politika a rozhodování, Stereotypy ve vzdělávání) 

Pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd. Jejím hlavním zájmem při studiu byla státní politika rovných příležitostí žen a mužů a sociální a rodinná politika. Ve svém dizertačním projektu se věnuje tematice ustavování akademické dráhy a kariérního plánování se specifickým zaměřením na fenomén odcházení vědkyň a vědců z akademické vědy. Také je koordinátorkou mentoringového programu pro studenty středních škol se zájmem o studium technicky zaměřených vysokých škol. 

Hana Tenglerová

(Stereotypy ve vzdělávání)

Pracuje v oddělení Národního kontaktního centra - gender a věda v Sociologickém ústavu Akademie věd. Věnuje se zejména genderové analýze vědních a vysokoškolských politik a studiu jejich dopadů na rovnost žen a mužů, tvorbě podnětů a návrhů opatření na eliminaci diskriminačních praktik. Také poskytuje konzultace ke vznikajícím dokumentům v oblasti výzkumu, vývoje a vysokého školství. Je editorkou a hlavní autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě. 

Veronika Šprincová

(Ženy a trh práce, Politika a rozhodování)

Působí jako analytička, lektorka a koordinátorka výzkumných a projektových aktivit při neziskové organizaci Fórum 50%. Zastupuje organizaci v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Je členkou Genderové expertní komory. Specializuje se v oblastech jako gender, rovné příležitosti žen a mužů, postavení žen v politice a na trhu práce, genderové audity, gender mainstreaming a další. Na Univerzitě Karlově vyučuje feministickou teorii a Současnou feministickou diskuzi. 

Kateřina Hodická

(Stereotypy ve vzdělávání, Ženy a trh práce, Politika a rozhodování, Genderově podmíněné násilí) 

Působí v Genderovém informačním centru NORA, zajišťuje genderové audity, školení a konzultace. V Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd pracuje na pozici expertky pro rovné příležitosti. Tam se podílí na realizaci projektu EGERA, který je zaměřen na prosazování genderové rovnosti v akademických institucích. Je také členkou Genderové expertní komory.


Alena Křížková

(Ženy a trh práce)

Působí v Sociologickém ústavu Akademie věd jako vedoucí oddělení Gender a sociologie. Má zkušenosti jako nezávislá expertka v projektech zaměřených na genderovou rovnost a analýzu a hodnocení politik. Podílela se i na projektech pro Evropskou komisi. V současnosti působí jako národní expertka pro Evropskou komisi v Network of experts on gender equality. V roce 2009 byla oceněna Akademií věd Prémií Otto Wichterleho pro vynikající mladé pracovníky. Na Univerzitě Karlově vyučuje například Sociologie genderu a Genderovou strukturu společnosti. 

Petra Havlíková

(Politika a rozhodování, Ženy, muži a média) 

Od roku 2008 pracuje v neziskové organizaci Nesehnutí, kde koordinuje program Ženská práva jsou lidská práva. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a výkonného výboru České ženské lobby. Dále se zapojuje do projektů proti rasismu a na podporu LGBT práv.