Pravidla soutěže


Soutěže o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů GENDERIÁDA


pravidla soutěže jsou platná ke dni 12. března 2018

pořadatel soutěže: NESEHNUTÍ (kontaktní informace: Křížová 15, Brno, genderiada@nesehnuti.cz)

partneři soutěže:

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Genderová expertní komora ČR, z.s.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěž je otevřená všem mladým lidem studujícím střední školu.

NESEHNUTÍ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže nebo jí předčasně ukončit.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher poštou.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím práce v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže, jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.

Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže.

Předmět soutěže

Jeden autor, autorka či soutěžní tým může přihlásit pouze jedno své dílo. Práci mohou do soutěže přihlásit pouze jeho skuteční autoři a autorky. Soutěžící tedy zároveň potvrzují, že vlastní všechny práva k zaslanému dílu.

Soutěžní tým se muže skládat z neomezeného počtu lidí, ale všichni musí na projektu spolupracovat a všechna jména musí být v týmu zapsaná.

Práce je nutné odevzdat na e-mail genderiada@nesehnuti.cz nejpozději 31. října 2018 v 23:59 hod. Do předmětu e-mailu uveďte SOUTĚŽ_GENDERIÁDA_PŘÍJMENÍ ČLENŮ/NEK TÝMU

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Přihláška do soutěže

Soutěžící se přihlašuje do soutěže prostřednictvím webové formuláře v období 12. března 2018 - 15. května 2018.

Výběr tématu

Studující si vybírá téma své práce buď ze zásobníku navržených témat, zveřejněných na webových stránkách www.genderiada.cz nebo je možné definovat si téma vlastní a to prostřednictvím formuláře na stejných stránkách. Přihlášené téma bude následně schválené e-mailem, případně vráceno k přepracování či neschváleno.

Téma by mělo být zvoleno tak, aby ho bylo možno realizovat. Obecně jsou vhodnější témata velmi specificky zaměřená, specializovaná.

Při přihlašování téma vypište do přihlašovacího formuláře spolu s preferovaným konzultantem či konzultantkou.

Pro soutěž je možné ve spolupráci s konzultantkou či konzultantem upravit či přepracovat odborné práce vzniklé jako seminární a ročníkové práce či práce odevzdané v rámci jiných soutěží.

Spolupráce s konzultantem či konzultantkou

Každá práce musí být konzultována s expertem či expertkou. Seznam expertů a expertek, kteří se do konzultací chtějí zapojit naleznete na webu soutěže. Studující si při přihlášení k tématu práce zvolí preferovaného konzultanta či konzultantku buď ze seznamu domluvených konzultujících či návrhnou vlastního konzultanta či konzultantku. První vzájemné kontaktování studujících a konzultujících zajišťuje pořadatel soutěže.

Paramentry práce

Odborné práce v soutěži mají zpravidla rozsah 10 až 20 normostran (1 800 znaků včetně mezer) a předpokládanou strukturu práce obsahující:

  • úvod
  • teoretickou část
  • metodologii práce
  • praktickou část
  • závěr
  • literaturu
  • případně přílohy

Formální úprava:

Práce jsou psány formálním jazykem (důležité je dodržení pravidel pro citování zdrojů atd.) s využitím relevantních pramenů (tzn. odborných a vědeckých publikací, do těchto zdrojů se nepočítají bakalářské a diplomové práce ani články z médií či popularizační texty, které je také možno použít, ale neměly by tvořit základ literatury).

Jako citační normou doporučujeme řídit se normou ČSN ISO 690 (lze využít generátor citací na www.citace.com).

Harmonogram soutěže

Soutěž začíná 12. března 2018 a termín pro odevzdání prací je 31. října 2018 v 23.59 CET. Práce zaslané bez řádné omluvy po tomto datu nebudou zařazeny do soutěže.

Vyhodnocení a ceny

Soutěžní práce budou hodnoceny nezávislou odbornou porotou na základě následujících kritérií:

  • odborná úroveň práce

  • originalita tématu

  • formální úprava práce

Odborná porota vybere z prací 5-10 prací, které postoupí do závěrečné prezentace a vyhlášení vítězů a vítězek soutěže, které se bude konat v prosinci 2018 v Praze.

Vítěz či vítězka soutěže obdrží cenu na závěrečné vyhlášení soutěže, případně bude předána osobně nebo zaslána na adresu výherce či výherkyně.

V případě soutěžních týmů bude cena předána celému týmu. Ceny budou uvedeny na internetových stránkách a propagačních materiálech soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit barevné varianty těchto cen případně dodat cenu obdobného typu.

Diskvalifikace

Soutěžící dávají svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takové soutěžící ze soutěže.

Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které porušují zákon, dobré mravy, autorská práva a práva třetích osob. V případě nejasností neváhejte kontaktovat organizátorský tým na e-mailové adrese genderiada@nesehnuti.cz.


Přejeme hodně štěstí v soutěži a těšíme se na vaše práce!