Pravidla soutěže

Soutěže GENDERIÁDA o nejlepší povídku, která přispívá k pochopení genderových nerovností nebo navrhuje jejich řešení.

Pravidla soutěže jsou platná ke dni 5. května 2023

Pořadatel soutěže: NESEHNUTÍ (kontaktní informace: Křížová 15, Brno, genderiada@nesehnuti.cz)

OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěž je otevřená všem mladým lidem studujícím střední školu.

NESEHNUTÍ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže nebo jí předčasně ukončit.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher poštou.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím práce v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a organizace soutěž pořizující, její partnerek*ů a mediálních partnerek*ů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. 

Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizaci pořizující soutěž. 

Předmět soutěže

Jeden*na autor*ka či soutěžní tým může přihlásit pouze jedno své dílo. Práci mohou do soutěže přihlásit pouze jeho skuteční autoři*ky. Soutěžící tedy zároveň potvrzují, že vlastní všechny práva k zaslanému dílu.

Soutěžní tým se může skládat z neomezeného počtu lidí, ale všichni musí na projektu spolupracovat a všechna jména musí být v týmu zapsaná.

Práce je nutné odevzdat prostřednictvím formuláře na webu genderiada.cz nejpozději 28. října 2023 v 23:59 hod. 

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Parametry práce

Literární práce v soutěži mají rozsah maximálně 10 normostran (1 800 znaků včetně mezer). Přijímány jsou prozaické práce v žánru povídka. 

Formální úprava:

Práce jsou psány v českém jazyce. 

Harmonogram soutěže

Soutěž začíná 11. května 2023 a termín pro odevzdání práce je 28. října 2023 v 23.59 CET. Práce zaslané bez řádné omluvy po tomto datu nebudou zařazeny do soutěže.

Vyhodnocení a ceny

Soutěžní práce budou hodnoceny nezávislou odbornou porotou na základě následujících kritérií:

  • literární kvalita

  • originalita tématu

  • zohlednění aspektu genderové (ne)rovnosti

Odborná porota vybere práce, které postoupí do závěrečné prezentace a vyhlášení vítězů*ek soutěže, které se bude konat v říjnu 2023 v Brně.

Vítěz*ka soutěže obdrží cenu na závěrečné vyhlášení soutěže, případně bude předána osobně nebo zaslána na adresu výherkyně*ce.

V případě soutěžních týmů bude cena předána celému týmu. Ceny budou uvedeny na internetových stránkách a propagačních materiálech soutěže. Organizující instituce si vyhrazuje právo změnit barevné varianty těchto cen případně dodat cenu obdobného typu.

Diskvalifikace

Soutěžící dávají svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizace pořizující soutěž právo vyřadit takové soutěžící ze soutěže.

Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které porušují zákon, dobré mravy, autorská práva a práva třetích osob. V případě nejasností neváhejte kontaktovat organizátorský tým na e-mailové adrese genderiada@nesehnuti.cz.

Přejeme hodně štěstí v soutěži a těšíme se na vaše práce!